3 chyby v komunikaci, které ničí důvěru

Edelman Trust Barometer 2018, každoroční celosvětová studie, která je často považována za zlatý standard v oblasti měření důvěry, nedávno uvedl, že „v roce, který byl poznamenán turbulencemi doma i v zahraničí, se důvěra v instituce ve Spojených státech propadla a zaznamenala nejstrmější a nejdramatičtější pokles v celé populaci, jaký kdy Trust Barometer měřil.“

Nedostatek důvěry na pracovišti je příčinou mnoha problémů, které škodlivě ovlivňují výsledek hospodaření. Nyní více než kdy jindy hrají podniky a generální ředitelé zásadní roli. Další výzkumy to potvrzují. Například z globálního průzkumu mezi generálními řediteli z roku 2016 vyplynulo, že 55 % generálních ředitelů označilo nedostatek důvěry za hrozbu pro růst své organizace. Jiná studie potvrzuje, že neuvěřitelných 85 procent zaměstnanců se necítí dobře, když mohou mluvit se svými šéfy o organizačních problémech nebo záležitostech, a to z důvodu nedostatku důvěry.

Narušení důvěry vrhá negativní sítě daleko do okolí. Neexistuje jednoduché řešení a související problémy jsou složité. Jedno je však jisté, rozvíjení důvěry je podmíněno autentickou komunikací. Když se komunikační linky zhroutí nebo prostě nejsou efektivní, strategie nebudou sladěny, cíle projektů a finanční cíle nebudou splněny, angažovanost zaměstnanců bude nízká a fluktuace vysoce výkonných zaměstnanců se stane nadměrnou.

Vedoucí pracovníci musí na pracovišti budovat dovednosti pro vedení dialogu založeného na spolupráci s důrazem na zvládání náročných rozhovorů. Když pochopíte, jak zvládat konflikty, pouto důvěry mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem se okamžitě posílí. Konflikty jsou naprosto normální a přirozeně vznikají ve všech oblastech života. Pro budování a udržení důvěry je však zásadní naučit se konflikty řešit – namísto toho, abyste se jim vyhýbali.

Zde jsou tři základní témata, která lidem brání v rozvoji důvěryhodných vztahů v jakémkoli obchodním prostředí:

1. Nízká schopnost emoční regulace.

Emocionální stavy vedoucích pracovníků i jejich spolupracovníků přímo ovlivňují uvažování a schopnost zpracovávat informace, takže emoční regulace je nedílným aspektem produktivního pracoviště. Současné příklady špatné emoční seberegulace lze pozorovat v mnoha aspektech života, včetně zvýšeného výskytu silniční zuřivosti, šikany, potřeby zvládat hněv, rostoucího počtu rozvodů a kontraproduktivních politických rozporů. Je také obzvláště rozšířená na sociálních sítích, kde funguje jako posilující proměnná společenského rozdělení. Zdravá emoční regulace je pro každého z nás životně důležitá – a obzvláště důležitá, pokud zastáváte vedoucí pozici.

2. Špatné dovednosti v oblasti zvládání konfliktů.

Neschopnost řešit konflikty je v dnešním podnikání častou bolestí, která hluboce ovlivňuje schopnost jednotlivce nebo týmu spolupracovat. Chybí také empatie, která je při řešení neshod klíčová. Potřeba „vyhrát“ hádku stojí v cestě produktivnímu řešení a umožňuje, aby převládla nevraživost nebo vyhýbání se spolupracovníkům.

3. Neefektivní přístupy k mezilidské komunikaci.

Nedostatek mezilidských dovedností může bezpochyby zničit kariéru bez ohledu na to, jak talentovaný a úspěšný člověk je. Špatná mezilidská komunikace také nutně vede k nedostatku důvěry mezi zúčastněnými stranami a vytváří nízký práh tolerance pro naslouchání odlišným názorům a novým myšlenkám.

Nejnovější výzkumy, stejně jako výše uvedené body, potvrzují, že k tomu, aby byli jednotlivci a týmy soudržní a produktivní, musí být schopni mimořádně dobře komunikovat a vybudovat si vysokou míru vzájemné důvěry. To znamená, že vedoucí pracovníci musí být vzorem vyrovnanosti a zdrojem klidného uklidnění a důvěry. Proces smysluplné změny tedy začíná navázáním autentického, vzájemného porozumění s ostatními, a to prostřednictvím společné komunikace.